Blog Post

အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈအတြက္ သူရဲေကာင္း (Hero) မလုိပါ..

ကိုရႈိင္းကုိကုိလြင္ (လုပ္ငန္းစဥ္တြဲဖက္တာ၀န္ခံ – သံလြင္ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ (Salween Institute for Public Policy) )

 

ပစ္တုိင္းေထာင္မ (ရန္ကုန္)။          ။

“အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္ အဆက္ဆက္ဟာ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက အမ်ဳိးသားေတြနဲ႔ တန္းတူ တုိက္ပြဲေတြမွာ ပါ၀င္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုအခ်ိန္အထိ အသိအမွတ္ျပဳမႈ မရွိေသးဘူး။ အေျဖက က်ား-မ တန္းတူေရးမရွိလုိ႔ပဲ။ ဒီမုိကေရစီနည္းအရၾကည့္မယ္ဆုိရင္ လူသားျဖစ္တဲ့အတြက္ လူသားဆုိတာ က်ား-မ အကုန္လုံးပါတယ္။ အားလုံးမွာ အခြင့္အေရးဆုိတာရွိတယ္။  အမ်ဳိးသမီးလူဦးေရ ထက္၀က္ေက်ာ္ရွိေနတဲ့ ႏုိင္ငံမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ ကုိယ္စားျပဳမယ့္ အမ်ဳိးသမီးေတြကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ေနရာေတြ မွာ ရွိေနဖုိ႔လုိအပ္တယ္”

ပညာတတ္အမ်ဳိးသမီးေတြ မရွိလုိ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ အကာအကြယ္မဲ့ေနတာလား၊ အမ်ဳိးသမီးေတြ အတြက္ ကုိယ္စားျပဳမႈ မရွိတာလား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ အဆင့္တုိင္းမွာ ပါ၀င္ခြင့္မရွိေနတာလား၊ ဘာ ေၾကာင့္လဲဆုိတာကုိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ျမန္မာႏုိင္ငံ)က အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး လုိည္းပုိးညိဴ၀္းက အခုလုိေျပာလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံနည္းပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအဖဲြ႕အစည္း (UNESCO) ရဲ့ စစ္တမ္း အခ်က္အလက္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အမ်ဳိးသမီးဦးေရရဲ႕ (၃၄.၂) ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ အမ်ဳိးသားဦးေရရဲ႕ (၂၅.၇) ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ အထက္တန္းပညာေရးကုိ ျပီးေျမာက္ၾကျပီး ဘြဲ႔ၾကဳိသင္တန္းအဆင့္ ပညာရွိသူဦးေရ စုစု ေပါင္းရဲ႕ (၆၅.၂)ရာခုိင္ႏႈန္း၊ မဟာဘြဲ႔ရအဆင့္ စုစုေပါင္းရဲ႕ (၈၀.၅)ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ပါရဂူဘြဲ႔ရအဆင့္ စုစုေပါင္းရဲ႕ (၈၀.၈)ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႔ဟာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့အတြက္ ကိန္းဂဏန္းရလာဒ္မ်ားကိုၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက အမ်ဳိးသမီး ပညာတတ္ဦးေရဟာ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ ပုိမုိမ်ားျပားေနတယ္လုိ႔ သံလြင္ျပည္ သူ႔ေရးရာ မူ၀ါဒေလ့လာေရးအဖဲြ႕ (Salween Institute for Public Policy)နဲ႕႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ ခ်ဳပ္(ျမန္မာႏုိင္ငံ)တုိ႔ ပူးေပါင္းထုတ္ေ၀တဲ့ က်ားမတန္းတူေရးျမွင့္တင္ျခင္းဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား မူ၀ါဒေရး ရာစာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

စစ္တမ္းေတြကုိၾကည့္ရင္ အမ်ဳိးသမီးပညာတတ္ဦးေရ နည္းပါးတယ္လုိ႔ ဘယ္သူျငင္းခ်က္ထုတ္မလဲ။ ဒါ ေပမယ့္ ႏုိင္ငံရဲ႕အဓိကဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ အဆင့္တုိင္းမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ပါ၀င္ခြင့္မရေနတာက ဘာ ေၾကာင့္လဲ၊ ဘယ္လုိအဟန္႔အတားေတြျဖစ္ေနသလဲဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ သံလြင္ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ (Salween Institute for Public Policy) ရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္တြဲဖက္တာ၀န္ခံလည္းျဖစ္၊ သုေတသနျပဳသူ၊ သုေတသနစာတမ္းေရးသားသူလည္းျဖစ္တဲ့ ကိုရႈိင္းကုိကုိလြင္က မူ၀ါဒေရးရာ စာတမ္း ထုတ္ေ၀တဲ့ အခမ္းအနားမွာ အပုိင္းသံုးပုိင္းခြဲျပီး  အခုလုိေျပာပါတယ္။

“အပိုင္း(၁)က ဥပေဒအရ အကန္႔အသတ္ရွိတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာကုိက ေယာက်္ားေတြနဲ႕သာ သင့္ေတာ္တဲ့အလုပ္မ်ဳိးဆုိတာပါတယ္။ ေျပာခ်င္တာက အမ်ဳိးသားေတြက အလုပ္တုိင္းနဲ႔ သင့္ေတာ္ျပီး အမ်ဳိးသမီးေတြက ေနရာတုိင္းနဲ႔ မသင့္ေတာ္ဘူးဆုိတာမ်ဳိး သတ္မွတ္တယ္။ ဒါေတြက အမ်ဳိးသားေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိယ္တုိင္ ေရြးခ်ယ္ရမယ့္ကိစၥ၊ အဲဒါကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံမွာသြားျပီး ကန္႔သတ္ထားတာက အမ်ဳိး သမီးေတြကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံရာေရာက္ပါတယ္။ ဒါဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ဦးေဆာင္မႈအပုိင္းကုိ မေရာက္လာ ေအာင္ ဥပေဒအရတားထားတဲ့ အဟန္႔အတား၊ အကန္႔အသတ္ေတြျဖစ္တယ္”

“အပုိင္း (၂) ကေတာ့ လူမႈအစဥ္အလာအရ အကန္႔အသတ္မ်ားျဖစ္တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ အမ်ဳိး သမီးေတြ ပုိမုိပါ၀င္လာေအာင္ လုပ္ထားေပးတဲ့စနစ္မ်ဳိး ရွိမေနဘူး။ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိယ္တုိင္က လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါမွာ အမ်ဳိးသမီးအခ်င္းခ်င္း ယုံၾကည္မႈရွိမေနဘူး။ အမ်ဳိးသားမွပဲ တကယ့္ ကုိယ္႔မဲဆႏၵနယ္ကုိ အက်ဳိးျပဳႏုိင္မယ္လုိ႔ ျမင္တဲ့အျမင္ေတြ၊ အေတြးေတြရွိတယ္။ အဲဒါက ယဥ္ ေက်းမႈအစဥ္အလာရ အဟန္႔အတားတခုျဖစ္ေနတယ္။”

“ အပိုင္း(၃)ကေတာ့ အင္စတီက်ဴးရွင္ဆုိင္ရာ အကန္႔အသတ္မ်ားျဖစ္တယ္။ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာထားတ့ဲ အဟန္႔အတားေတြေပါ့။ ဥပမာ ၾကည့္မယ္ဆို ႏုိင္ငံေရးပါတီတုိင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအဖဲြ႔အစည္းတိုင္းရဲ့ ဗဟို ေကာ္မတီ၊ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ေတြေပါ့ေနာ္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္းအရ (၉၀) ရာခုိင္ႏႈန္းက အမ်ဳိး သားေတြပဲ။ အမ်ဳိးသမီးေတြက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ေနရာေတြမွာ ရာခုိင္ႏႈန္းနည္းနည္းေလးပဲ ပါခြင့္ရတယ္။ ဒါကုိၾကည့္ရင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြထဲမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ တြဲမေခၚထားဘူး၊ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ေနရာ မေပးဘူးဆုိတာ ျမင္ရတယ္။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အဖြဲ႔အစည္းအရေရာ၊ လူမႈအစဥ္ အလာအရေရာ၊ ဥပေဒအရေရာ၊ အကန္႔အသတ္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိေနတယ္ဆုိတာ ေတြ႔ရပါတယ္” လို႔ ကိုရႈိင္းကုိကိုလြင္မွ ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။

အခုလုိ အဟန္႔အတားေတြၾကားကေန  လႊတ္ေတာ္အမတ္၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ႕ ပါ၀င္လာတာကုိ ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုလုိ အမ်ဳိးသမီးေတြ ပါလာတဲ့အေပၚ ထား၀ယ္အမ်ဳိးသမီး သမဂၢရဲ့ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးမယ္စုိးစုိးႏြယ္က အခုလုိ ေျပာပါတယ္။

လုိည္းပုိးညိဴ၀္း (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး-  အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) (WLB))

“ဒီမုိကေရစီေရးအရ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ က်မတုိ႔အမ်ဳိးသမီးေတြက ႏုိင္ငံေရးမွာေရာ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမွာေရာ ဖယ္က်ဥ္ခံထားရတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမွာလည္း ရုပ္ျပအျဖစ္ပဲ ျမင္ေတြ႔ရတယ္။ လက္ရွိ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ စဥ္ေတြမွာလည္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အစုိးရဘက္ကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စစ္တပ္ကပဲျဖစ္ျဖစ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြၾကည့္လုိက္ရင္ အမ်ဳိးသားေတြပဲမ်ားေနတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ရွားရွားပါးပါး အနည္း ငယ္သာ ေတြ႔ရတယ္။ ရွားရွားပါးပါးပါ၀င္ခြင့္ရတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြကလည္း အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ့ အခက္အခဲကုိ ေျပာျပဖုိ႔ အကန္႔အသတ္ေတြကလည္း အမ်ားၾကီးရွိတယ္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ေနရာမွာလည္း ဆုံးျဖတ္ပုိင္ ခြင့္မရရင္ ေရရွည္တည္တန္႔တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဘယ္လုိမွ ရမွာမဟုတ္ဘူး”။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးတခ်ဳိ႕ ပါ၀င္ခြင့္ရခဲ့တဲ့အေပၚ ထား၀ယ္အမ်ဳိးသမီးသမဂၢရဲ့ အတြင္း ေရးမွဴး မယ္စုိးစုိးႏြယ္က ရုပ္ျပသက္သက္သာ ထားရွိတယ္လုိ႔ သုံးသပ္ထားသလုိ က်ားမတန္းတူေရး ျမွင့္တင္ျခင္းဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား မူ၀ါဒေရးရာစာတမ္းထုတ္ေ၀ပဲြကို တက္ေရာက္လာခဲ့တဲ့ Equality Myanmar (ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ) ရဲ့ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္းရဲ့ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမွာေတာ့  အမ်ဳိးသမီး Hero ေတြအစား က်ား/မ ေရးရာအျမင္ေတြကုိ နားလည္က်င့္သုံးေသာ အမ်ဳိးသမီး Shero မ်ားလုိအပ္ပါတယ္လုိ႔ ေရးသားသုံးသပ္ထားတာကုိလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။

“အမ်ိဳးသမီးေတြ ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာမွာ ပါဝင္ခြင့္ရေအာင္ စြမ္းရည္ျမႇင့္ေပးရမယ္ဆိုတာကို လက္ခံပါ တယ္၊ လိုအပ္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာကို အမ်ိဳးသမီးေတြ ေရာက္တာနဲ႔ က်ားမတန္းတူၿပီ လို႔ေတာ့ မသတ္မွတ္ႏိုင္ပါဘူး။ (တခ်ိဳ႕) စြမ္းရည္ျမွင့္ၿပီးသား အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ခႏၶာကိုယ္က အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေပမဲ့ စိတ္သေဘာထားက အမ်ိဳးသားစိတ္ေနသေဘာထားေတြရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးအေရးကို အမ်ိဳးသားအျမင္နဲ႔ဘဲ ရႈျမင္သံုးသပ္တတ္ၾကလို႔ပါ။ “အမ်ိဳးသမီးေတြလဲ အရည္အခ်င္းရွိရင္ တက္လာမွာဘဲ၊ အထူးဘာမွလုပ္ေပးစရာမလိုဘူး၊ က်မလဲ ဒီလိုႀကိဳးစားခဲ့ရတာဘဲေလ” ဆိုၿပီးေျပာတဲ့ စြမ္းရည္ျမွင့္ အမ်ိဳး သမီး(တခ်ိဳ႕)ကို ေတြ႕ဖူးလို႔ပါ။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူတို႔ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ဘဝနဲ႔ က်န္တဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြ အမ်ားစုၾကံဳေတြ႕ရတဲ့ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ တရားဥပေဒေရး၊ အခက္အခဲေတြ၊ စိမ္ေခၚမႈေတြ ကို နားမလည္တတ္ၾကပါဘူး။ မတရားတာေတြကိုေျပာရင္ “ဒါမ်ိဳး က်မကိုသာ လာလုပ္ၾကည့္ပါလား၊ ေသ ေတာင္သြားမယ္” လို႔ ေျပာတတ္ၾကတဲ့သူေတြဟာ မတရားမႈခံေနရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ သူနဲ႔မတူတဲဲ့ အခက္အခဲေတြ၊ ဘဝအေျခအေနေတြ၊ ရွိေနတတ္တယ္ဆိုတာကို သိျမင္ခံစားႏိုင္မႈ မရွိတာေတြ႕ရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈလို႔ေျပာရင္ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ထက္ ပါဝင္တဲ့ အမ်ိဳး သမီးေတြရဲ႕ အမ်ိဳးသမီးအခ်င္းခ်င္းဘဝေတြကို သိျမင္နားလည္စာနာ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္ေသာ အမ်ိဳးသမီး မ်ားျဖစ္ဖို႔ စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီး Hero အစား က်ားမေရးရာအျမင္ေတြကို နားလည္က်င့္သံုး ေသာ အမ်ိဳးသမီး Shero မ်ား လိုအပ္ပါတယ္”

ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္းအေနနဲ႕ ဒီလိုေရးသားထားသလို အမ်ဳိးသမီးေရးလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီး သမဂၢက အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး(၁) ေနာ္ကေပၚထူးကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာမွာ ပါ၀င္မႈ နည္းပါးေနတာနဲ႕ပါတ္သက္ျပီး အခုလိုသံုးသပ္ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

“ အစဥ္အလာ ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးမွာ ဦးေဆာင္ဖို႕အခြင့္အလမ္းနည္းပါးရာကေန လူမႈ တရားမွ်တမႈအေျခအေနေတြ ဆံုးရႈံးလာတယ္။ ဒါကို ပကတိအတိုင္း မရႈျမင္မသံုးသပ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ အနာ နဲ႕ေဆးက တျခားစီျဖစ္ေနဦးမွာပါ။ က်မတို႕ကေတာ့ လူငယ္ေတြ၊ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြလက္ထက္မွာ ပံုစံ ခြက္ေတြက ရုန္းထြက္ႏိုင္ေအာင္ အခုခ်ိန္မွာ ရုန္းကန္တိုက္ပဲြ၀င္ေနရတယ္လို႕ မွတ္ယူထားပါတယ္။”

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

ေရကာတာ ရပ္တန္႔ေရး လႈပ္ရွားသူ ေရႊ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္ မိသားစုမ်ား ကုမၸဏီေထာက္ပံ့မႈ ျဖတ္ခံရ

ဆိုင္း(HI)။ ၂၇၊ ဇြန္၊၂၀၁၄။ ျမစ္ဆံုေရကာတာ လံုး၀ရပ္တန္႕ေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေဒသခံအမ်ဳိးသမီး (၂) ဦးႏွင့္ မိသားစု၀င္ (၁၈) ဦးကို (CPI)