Blog Post

NCA လက္မွတ္ထုုိးႏုုိ္င္ေရးအတြက္ အစိုုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနသည့္ UNFC ၏ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕(DPN) အသစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမႈတြင္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္တဦး ပါဝင္လာ

မလိခ။             ။

တႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုုိးႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနေသာ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုုိင္ရာ ကုုိယ္စား လွယ္အဖြဲ႔ (DPN)အသစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမႈတြင္ အမ်ဳိးသမီးတဦးပါဝင္လာသည္။

ဇူလုုိင္လ ၁ ရက္ႏွင့္ ၂ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ညီညြတ္ေသာ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)၏ ဒုုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံၿပီးေနာက္ က်င္းပေသာ ေကာင္စီဝင္အစည္းအေဝးတြင္ DPN ကုုိ အသစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းလုုိက္ရာ လားဟူဒီမုုိကရက္တစ္အဖြဲ႔ (LDU)မွ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္သည့္ နာဗစ္ဘြန္သည္ ကုုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္ ပါဝင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

DPN အဖြဲ႔သစ္ကုုိ UNFC အဖြဲ႔ဝင္ ၅ ဖြဲ႔မွ (၁)ဦး သုုိ႔မဟုုတ္ (၂)ဦးႏႈန္းပါဝင္ရန္ လက္ရွိ DPN ၏ လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ား နားလည္သူ၊ ပါဝင္ႏုိင္သူမ်ားကုုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုု နာဗစ္ဘြန္က ေျပာသည္။

“ဒီပီအန္မွာ က်မတုု႔ိေကာင္စီအဖြဲ႔ဝင္ ေရြးတဲ့အခ်ိန္မွာ တဖြဲ႔မွာ ၅ ေယာက္နဲ႔ ၂၄ ေယာက္ရတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီမွာ က်မတိုု႔ ဒီပီအန္ကုုိ ျပန္ေရြးတဲ့အခ်ိန္မွာ ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမွဴး မပါတဲ့ အျခားေကာင္စီဝင္ အဖြဲ႔ ဝင္ေတြကုုိ ျပန္ေရြးတဲ့အခါ အဖြဲ႔အစည္းအကုုန္လံုး ပါဝင္ႏုိင္ေအာင္ တဖြဲ႔ခ်င္းစီ တေယာက္ပါႏုိင္ ေအာင္လုုိ႔ ေရြးၾကတာပါ”ဟုု နာဗစ္ဘြန္က ေျပာသည္။

DPN အဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္ ခူးဦးရယ္၊ ဒုုတိယေခါင္းေဆာင္ ႏုုိင္ေအာင္မေငး၊ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ LDU မွ နာဗစ္ဘုုိ၊ ရွမ္းျပည္တုု္ိးတက္ေရးပါတီ (SSPP)မွ ဗုုိလ္မွဴးႀကီး ေဆအြန္၊ မြန္ျပည္တစ္ပါတီ(NMSP) မွ ေဒါက္တာ ႏုုိင္ေရႊသိန္း၊ ရခုုိင္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC)မွ ဗုုိလ္မွဴးႀကီး မင္းထြန္းႏွင့္ ဦးထြန္းေဇာ္၊ က ရင္နီအမ်ဳိးသား တုုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP)မွ ဗုုိလ္မွဴးႀကီးဘုန္းႏုိင္ႏွင့္ အမည္စာရင္း မေပးေသးေသာ SSPP မွ (၁)ဦး အပါအဝင္ (၉)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

လက္ရွိ LDU မွ ကုုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ခြင့္ရျခင္းသည္ မိမိအဖြဲ႔အစည္း စတင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္ ကတည္းက အမ်ဳိးသမီး၊ လူငယ္အဖြဲ႔မွ ကုုိယ္စားလွယ္ ေနရာထားေပးထားသျဖင့္ ယခုုကဲ့သုုိ႔ UNFC ညီလာခံတြင္ အမ်ဳိးသမီး ကုုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပါဝင္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟုု နာဗစ္ဘြန္က ေျပာသည္။

“အဲဒီကတည္းက က်မတုုိ႔က တဖက္မွာ LDU ရဲ႕ လုုပ္ငန္းေတြကုုိ က်မတိုု႔ ပံ့ပုုိးေပးရတာေပါ့ေနာ္။ တဖက္မွာဆုုိရင္လည္း အမ်ဳိးသမီးကုုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း တျခားစိတ္ဝင္စားတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြကိုု က်မတိုု႔က လက္တြဲေခၚႏုုိင္တာေတြ က်မတိုု႔ လုုပ္ခဲ့တာေတြရွိတယ္။ အခုုက်မက DPN မွာစၿပီးမွ ပါလာရၿပီဆုုိေတာ့ က်မအေနနဲ႔လည္း သူတိုု႔ရဲ႕လုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိေတာ့ အမ်ားႀကီး ေလ့ လာရတာေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပုုိင္းမွာ ဒီလုုိမ်ဳိးေနရာမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ပါဝင္လာႏုုိ္င္ေအာင္ေတာ့ က်မအေနနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းရမယ္”ဟုု သူက ေျပာသည္။

သူက ဆက္ၿပီး “ကုုိယ္က ဒီလုုိမ်ဳိးေနရာမွာ တာဝန္ယူရတယ္ဆုုိေတာ့ တဖက္ ၾကည့္မယ္ဆုုိရင္ေတာ့ ဒီအလုုပ္အေပၚမွာေတာ့ ဂုုဏ္ယူမိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်မအေနနဲ႔ အမ်ားႀကီး ႀကိဳးပမ္းရမွာပါ။ က်မ အေနနဲ႔ အခုုက်မပုခံုးေပၚမွာ က်လာတဲ့တာဝန္ေပါ့ေနာ္။ က်မလုုပ္ရမဲ့ လုုပ္ငန္းအေပၚမွာေတာ့ အတတ္ ႏိုင္ဆံုုး ျမန္မာႏုုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖိုု႔၊ ကုုိယ့္လူမ်ဳိးေတြ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနႏိုင္ဖုုိ႔အတြက္ က်မတတ္ ႏိုင္သေလာက္ လုုပ္ေဆာင္သြားဖိုု႔ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္”ဟုု သူက ေျပာသည္။

နာဗစ္ဘုုိသည္ လားဟူအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုုိင္ငံ) – WLB တြင္ မူဝါဒေရးရာ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သူတဦးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ပုုိမုုိပါဝင္လာေရး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခြင့္အေရးအတြက္ ဆက္လက္၍လည္း ႀကိဳးပမ္းသြား မည္ဟုု သူက ေျပာသည္။

“က်မအခြင့္အေရးရရင္ ရသလုုိေပါ့ေနာ္။ က်မတိုု႔ LDU အျပင္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းက အမ်ဳိးသမီးေတြ ကုိလည္း ကုုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပါဝင္လာႏုုိင္ဖိုု႔အတြက္ က်မ ဒီ UNFC အဝန္းအဝုုိင္းက က်မတုုိ႔ လူႀကီးေတြကုုိလည္း တုုိက္တြန္းသြားရမွာ က်မရဲ႕တာဝန္ျဖစ္တယ္လုုိ႔ ခံယူတယ္။ အခုလက္ရွိမွာ က်မ တေယာက္ထဲ ရွိတယ္ဆုုိေတာ့ ေနာက္ပုိင္း ဒီေနရာမွာ အမ်ဳးိသမီးေတြ ပုိမုိပါဝင္လာႏုုိင္ဖိုု႔အတြက္ ေတာ့ က်မမွာ တာဝန္ရွိတယ္လုုိ႔ ခံယူပါတယ္”ဟု သူက ေျပာသည္။

ဇြန္လ ၂၀ ရက္မွ ၂၉ ရက္ထိ က်င္းပခဲ့ေသာ UNFC ဒုုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံတြင္ ကခ်င္လြတ္ လပ္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) အပါအဝင္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ႔အစည္း ၄ ဖြဲ႔ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့သျဖင့္ UNFC ဥကၠဌအျဖစ္ ႏုုိင္ဟံသာကုုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး ေကာင္စီဝင္ ၂၄ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သလုုိ၊ DPN ကုုိလည္း အသစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ေရးကုုိ လက္ခံထားေသာ္လည္း လက္ရွိ UNFC အဖြဲ႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးပါဝင္မႈ နည္းေနျခင္းသည္ ၄င္းတုုိ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ မူႏွင့္ လုုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ အမ်ဳီးသမီးပါဝင္လာမႈ နည္းပါးေနျခင္း ျဖစ္ သည္ဟု နာဗစ္ဘြန္က သံုုးသပ္သည္။

“UNFC အလုုပ္အမႈေဆာင္မွာေတာ့ အမ်ဳိးသမီးမပါဘူး။ ရာခုုိင္ႏႈန္းက အရမ္းနည္းပါတယ္။ သူတိုု႔ အဖြဲ႔ အစည္းရဲ႕ မူအေပၚမွာ သက္ဆုုိင္တယ္ထင္တယ္။ တခ်ဳိ႕က ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တယ္။ ဒါက တပ္ ေပါင္းစုေတြ ျဖစ္တယ္ဆုုိၿပီးမွ ေတာက္ေလွ်ာက္သူတုုိ႔ ပါလာတဲ့ေနရာမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ကုိယ္စားျပဳ မႈထည့္မလာဘူးဆုုိေတာ့ သူတိုု႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အမ်ဳိးသမီးက တကယ့္ ကုိယ္စားျပဳမႈဆုိတဲ့ အခ်ိိန္မွာ ပါမလာေတာ့ဘူး”ဟုု သူက ေျပာသည္။

အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းလုုိက္ေသာ DPN သည္ အစိုုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ မူလက အဆုုိျပဳ ခဲ့ေသာ အခ်က္ ၈ ခ်က္ကုုိသာ ဆက္လက္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ကာ Deep Of Comitment -DOC ကတိကဝတ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးကိုလည္း ဆက္လက္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း DPN ေခါင္းေဆာင္ ခူးဦးရယ္က ဇူလုုိင္လ ၂ ရက္ေန႔က သတင္းေထာက္မ်ားကုုိ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဇူလုုိင္လ ဒုုတိယပတ္တြင္ ေတြ႔ဆံုုရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ (၁၀)ရက္ေန႔၊ ေနာက္ဆံုုးေတြဆံုုပြဲတြင္ သ ေဘာတူညီခဲ့ေသာ္လည္း ယခုထိ အစိုးရဘက္မွ တစံုတရာ ေျပာဆုိလာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရ သည္။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

ေရကာတာ ရပ္တန္႔ေရး လႈပ္ရွားသူ ေရႊ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္ မိသားစုမ်ား ကုမၸဏီေထာက္ပံ့မႈ ျဖတ္ခံရ

ဆိုင္း(HI)။ ၂၇၊ ဇြန္၊၂၀၁၄။ ျမစ္ဆံုေရကာတာ လံုး၀ရပ္တန္႕ေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေဒသခံအမ်ဳိးသမီး (၂) ဦးႏွင့္ မိသားစု၀င္ (၁၈) ဦးကို (CPI)